نویسنده = عادل مقدادیان
برائت، آموزه عرفانی شیعه

دوره 1، شماره 1، مهر 1400

عادل مقدادیان؛ ابوالفضل تاجیک


تفویض در تشریعیات به اهل بیت علیهم السلام بر اساس روایات عرفانی شیعه

دوره 1، شماره 1، مهر 1400

عادل مقدادیان؛ اسدالله مصطفوی