کلیدواژه‌ها = مصارف
شناسایی و رتبه بندی معیارهای توزیع بودجه در دولت اسلامی براساس کلام امام علی(ع)

دوره 1، شماره 1، مهر 1400

محمد غفاری فرد؛ خاتمه صفدری؛ فرشته رضایی