کلیدواژه‌ها = اسم بریء
برائت، آموزه عرفانی شیعه

دوره 1، شماره 1، مهر 1400

عادل مقدادیان؛ ابوالفضل تاجیک