برائت، آموزه عرفانی شیعه

دوره 1، شماره 1، مهر 1400

عادل مقدادیان؛ ابوالفضل تاجیک


تفویض در تشریعیات به اهل بیت علیهم السلام بر اساس روایات عرفانی شیعه

دوره 1، شماره 1، مهر 1400

عادل مقدادیان؛ اسدالله مصطفوی


شناسایی و رتبه بندی معیارهای توزیع بودجه در دولت اسلامی براساس کلام امام علی(ع)

دوره 1، شماره 1، مهر 1400

محمد غفاری فرد؛ خاتمه صفدری؛ فرشته رضایی


فرق شیعی و سیاست

دوره 1، شماره 1، مهر 1400

علی بغیری