واکنش ها و مواضع امام حسن (ع) و امام حسین (ع) در مقابل بدعت سب امام علی(ع) در دورۀ معاویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه تاریخ دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)

چکیده

مواضع و واکنش های امام حسن(ع) و امام حسین (ع) در مقابل بدعت سب امام علی (ع) توسط معاویه به این صورت بود که امام حسن (ع) از همان ابتدا پرهیز از سب امام علی (ع) را در قرارداد صلح با معاویه شرط نمود ودر مقابل زیر پا گذاشتن این شرط اعتراض شدید نمود و سب کنندگان را از عذاب آخرت برحذر داشت وبه بیان متقابل فضائل امام علی (ع) پرداخت وبا مناظره با سب کنندگان آنها را رسوا کرد و با صبر ومتانت عوام سب کننده را توبه کار می کرد. امام حسین (ع) نیز با دفاع از معترضان به سب امام علی (ع) وبا آشکار کردن مثالب معاویه و کارگزاران او و التجاء به درگاه الهی و نام گذاری کلیۀ فرزندان پسر بنام علی(ع) به مبارزه منفی با ترویج سب امام علی (ع) پرداخت و تا لحظه شهادت از بیان فضائل امام علی (ع) باز نایستاد .

کلیدواژه‌ها