سیمای اهل بیت (علیهم‌السلام) در دیوان طرزی افشار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)

چکیده

عشق و محبت به پیامبر اسلام و اهل بیت مطهر ایشان (ع) در طول تاریخ ادبیات فارسی دری همواره زینت‌بخش آثار ادبی بوده است. با شکل‌گیری حکومت شیعی صفوی بسآمد آثار ادبی با موضوع اهل بیت (ع) به نحو چشم‌گیری افزایش یافت و اغلب شاعران به سرودن اشعار در مدح خاندان عصمت روی آوردند. طرزی افشار از شاعران برجستۀ دوران صفویه در قرن یازدهم هجری است.طرزی با استفاده از امکان فعل‌سازی با کلمات مختلف و پس از دستیابی به زبان ویژة خود، مهمترین موضوعات شعر غنایی را در غزلیات خود آورده است. مدح ائمۀ اطهار (ع) و انتظار منجی موعود (عج) از مهمترین موضوعات تکرار شونده در دیوان اشعار طرزی افشار است. در این پژوهش که از نوع پژوهشهای نظری و توصیفی-تحلیلی است دیوان اشعار طرزی از منظر محتوا بررسی شده و اشعاری که مبین محبت و ارادت طرزی به خاندان نبوت هستند استخراج و شرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ahl al-Bayt in Tarzi Afshar`s Diwan

نویسنده [English]

  • meysam hanifi
چکیده [English]

Love and affection for the Prophet of Islam and his holy family (as) throughout the history of Dari Persian literature has always been an ornament of literary works. With the formation of the Safavid Shiite government, literary works on the subject of the Ahl al-Bayt (AS) increased dramatically, and most poets turned to composing poems praising the family of infallibility. Tarzi Afshar is one of the prominent poets of the Safavid period in the 11th century AH. Praising the Imams (as) and waiting for the promised savior (as) is one of the most important recurring topics in Tarzi Afshar's poems. In this research, which is a type of theoretical and descriptive-analytical research, the Diwan of Tarzi's poems has been studied from the perspective of content and the poems that show Tarzi's love and devotion to the Prophet's family have been extracted and explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • اهل بیت
  • شعر فارسی
  • طرزی افشار
  • شعر شیعی
  • انتظار
  • تاریخ دریافت: 08 تیر 1399
  • تاریخ بازنگری: 19 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 07 مهر 1400