پیدایش تفکر بریلوی و فعالیت های فرهنگی آن در پنجاب(پاکستان) طی سال های 1947 تا 2015 میلادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مطالعات صلح و اختلافات، دانشگاه دفاع ملی، اسلام آباد، پاکستان

چکیده

چکیده
در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم، احمدرضاخان‌بریلوی (م1921) مکتب جدیدی به نام بریلوی را در تقابل با مدرسه دیوبند «در هند» تأسیس کرد. این مکتب آمیزه تسنن و تصوف بوده که وجه اخیر در آن نمایان‌تر است. هدف اصلی این نوشتار آشنایی با چگونگی پیدایش تفکر بریلویه و فعالیت‌های فرهنگی شان طی سالهای 1947 تا 2015م، است و اینکه تأثیر آن بر جامعه اسلامی پنجاب چه بود؟. در این مقاله با استفاده از روش «توصیفی- تحلیلی» و منابع دست اول تلاش گردیده است سایه روشنی از زمینه‌های تاریخی فعالیت‌های فرهنگی بریلوی‌ها ترسیم گردد. چنین فرض می‌شود که این مکتب فعالیت‌های فرهنگی را به گونه‌ای در پنجاب انجام داده که در نتیجه آن توانسته‌ است نفوذ قابل توجهی در جامعه پنجاب داشته و این روند تاکنون تداوم یافته است. نتایج این مطالعه نشان داد که مساجد، مدرسه‌های دینی و عتبه‌های صوفیان در این راه فعالیت‌هایی داشته اند که در نتیجۀ آن این مکتب نه تنها گسترش یافته است بلکه توانسته در افکار عمومی تصویر مثبتی را حک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The emergence of brailve’s thinking and their cultural activities in Punjab (Pakistan) from 1947 to 2015.

چکیده [English]

Abstract:
In the late nineteenth and early twentieth century, Ahmad Reza Khan Barelvi (d.1921) established a new school called “Barelvi” in opposition to the Deoband’s School. This school is a combination of Sunnis and Sufism, the latter is more visible. The main question of this article is this, how were the Barelvies borne and what was their cultural activities in Punjab (Pakistan) and its impacts on the society?
In this paper, there has been used the "descriptive-analytical" method and the first-hand sources. It has been tried to provide a clear shadow of the historical context of the cultural activities of the Barelvies. It is believed that the school carried out cultural activities in Punjab so that it has been able to make a significant contribution to the Punjab’s society, and this trend has so far persisted. The results of this study showed that mosques, religious schools, and Sufi tribal elders have been active in this way as a result of this, the school has been able to capture a positive image in public opinion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Barelvi
  • Ahmad Reza Khan
  • India
  • Cultural Activities
  • Pakistani Punjab