درباره نشریه

به نام خدا

دوفصلنامۀ رهیافت‌های مطالعات اهل بیت علیهم السلام

الف: محورهای اصلی دوفصلنامه:

اساس مباحث دو فصلنامة رهیافت‌های مطالعات اهل بیت(ع) با محور اهل بیت(ع) در قالب موضوعاتی چون مباحث سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، فقهی، حقوقی، کلامی، ادبی و عرفانی اهل بیت(ع)، شیعیان و محبان ایشان خواهد بود.

ب: شیو‌نامۀ تنظیم مقالات دو فصلنامه:

1.ب. ضوابط کلی و محتوایی

1-مقالة ارسالی جهت چاپ در دوفصلنامه باید دارای محتوای علمی‌ پژوهشی ‌باشد.

2- لازم است نویسنده یا نویسندگان مشخصات دقیق خود را شامل: نام و نام خانوادگی، رتبة علمی، مؤسسة  متبوع، شمارة تلفن تماس، نشانی دقیق پست الکترونیکی E.mail در سامانة دوفصلنامه، ثبت و ارسال کنند.

3- در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد، نویسندة مسئول مشخص گردد.

تبصرة 1: چنانچه نویسندۀ مسئول مشخص نشده باشد، ارائة مقاله و تمام مکاتبات و مسئولیت مقاله با نویسندة اوّل است.

4- مقاله قبلاً یا همزمان در جای دیگر ارائه یا منتشر نشده و نویسنده متعهد به ارائه یا نشر آن‌ در جای دیگر اعم از نشریات یا همایش‌ها نباشد.

5- مسئولیت صحّت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهدة نویسنده است.

6- حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاله‌ها برای مجله محفوظ است.

7- تأیید نهایی مقاله برای چاپ در دوفصلنامه، پس از تأیید داوران با هیأت تحریریه دوفصلنامه است.

2. ب. ضوابط ساختاری و نگارشی       

8- حجم مقاله حداکثر در7000 کلمه باید در سامانة دوفصلنامه ارسال شود.

9- مقاله با نرم‌افزار Word و قلم B  nazanin فونت 12حروفچینی شود. با حاشیه بالا و پایین 5، چپ و راست 5/4 و میان سطور 1 سانتیمتر، و چکیده، پانویس و منابع با همان قلم و اندازه 11 باشد. قلم انگلیسی Times New Romanبا یک فونت کمتر از قلم فارسی  Traditional Arabicبا یک فونت بیشتر تایپ شود.

10- هر مقاله باید دارای بخش‌های زیر باشد:

10-1. عنوان مقاله؛ ناظر بر موضوع پژوهش و کوتاه و رسا باشد.(حداکثر یک و نیم خط)

10-2. چکیده: حداکثر 150 کلمه به زبان فارسی و انگلیسی که در بردارندة شرح مختصر و جامع محتویات نوشتار؛ شامل بیان مسأله؛ هدف؛ ماهیت پژوهش و نتیجه باشد.

10-3. کلید واژه؛ هر مقاله باید دارای حداقل3 و حداکثر 5 کلیدواژه باشد.

10-4. مقدمه؛ با تبیین موضوع مسالة مقاله (با بیان روش روشن پژوهش آن)، ارتباط آن با پژوهش‌های قبلی (بیان پیشینة تحقیق)، ضرورت و اهداف پژوهش، موانع تحقیق به اضافة بررسی مفاهیم اصلی و سبک پژوهش (انتقادی، تحلیلی، استدلالی).

10-5: متن اصلی: بخش اصلی مقاله است که باید پاراگرف‌بندی شده و هر پاراگرف دارای موضوعی خاص باشد و متضمن مباحث اصلی و نظریه ،نقد یا نوآوری همراه با عنوان گذاری مناسب باشد.

11- نتیجه؛ حدود 150-200 کلمه و دربردارندۀ جمع‌بندی و خلاصة مهم‌ترین مسائل مطرح شده و دستاوردهای اساسی  و نوآورانه در مقاله است.

12- منابع: منابع مقاله، به ترتیب حروف الفبا مرتب شده (ابتدا منابع فارسی ، عربی، انگلیسی و سپس منابع اینترنتی) و در انتهای مقاله آورده شوند. لازم است تمام مراجع در متن مقاله مورد ارجاع واقع شده باشند.

3.ب. منقولات و ارجاعات   

13- در مورد منقولات در صورت نقل قول مستقیم از منبعی، ابتدا و انتهای مطلب باید میان دو گیومه قرار گیرد. در نقل به مضمون نیازی به گیومه نیست.

13-1: ارجاعات باید درون‌متنی باشد.

 13-2: ارجاعات داخل متن شامل نام خانوادگی نویسنده، سال نشر: شمارة جلد / صفحه. (ابن فوطی،1384: 1/11).

13-3: در صورت ارجاع به چند اثر از یک مؤلف سال انتشار نیز پس از نام مؤلف ذکر شود.

13-4: چنانچه نویسنده‌ای دارای دو یا چند اثر چاپ شده در یک سال ‌باشد به صورت (نام مؤلف، سال انتشار، نام منبع، شمارة جلد/صفحه) ارجاع داده می‌شود: (مجلسی، 1363: بحارالانوار، 12/236؛ مجلسی، 1363: عین‌الحیات، 84).

تبصرة 2: در صورتی که اثری دارای بیش از سه نویسنده باشد، پس از نام نخستین نویسنده عبارت «دیگران» برای آثار فارسی و عبارت «et al.» یا «and others» برای آثار انگلیسی قرار می‌گیرد.

تبصرة 3: در صورتی که منبعی فاقد نام نویسنده باشد، برای ارجاع، نخست نام منبع و سپس تاریخ چاپ، شمارة جلد و شمارة صفحه قید شود. (حدودالعالم من المشرق الی المغرب، 1357: 18).

13-5: دو یاچند استناد درون‌متنی در کنار یکدیگر در یک جفت پرانتز، با علامت نقطه ویرگول از هم جدا می‌شوند.

13-6: ارجاعات توضیحی، مانند صورت لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و مانند آن در پانویس آورده شود. (ارجاع و اسناد در یادداشت‌ها مثل متن مقاله روش درون متنی خواهد بود).

13-7: در مواردی که بلافاصله به منبع قبلی ارجاع داده شود از کلمه همان و شمارة صفحه و در صورتی که شمارة صفحه نیز یکی باشد از واژة همانجا استفاده شود.

4.ب. شیوة تنظیم کتاب‌نامه یا فهرست منابع در پایان مقاله    

14-1: کتاب‌ها: نام خانوادگی/شهرت، نام؛ (سال انتشار)،عنوان کامل اثر به‌صورت ایرانیک یا ایتالیک (عنوان اصلی با دو نقطه از عنوان فرعی جدا شود)، مترجم/ ویراستار/ گردآورنده: نام و نام خانوادگی، ویرایش (در صورتی که نخستین ویرایش نباشد)، جلد، محلّ انتشار، ناشر.

تبصرة 4: در آثاری با بیش از دو نویسنده، تنها نام نویسندۀ اول معکوس می‌شود و نام نویسندگان دوم به بعد به صورت طبیعی پس از یک ویرگول و حرف ربط «و» پیش از نام نویسندۀ آخر می‌آید.

تبصرة 5: در صورت عدم وجود تاریخ نشر، از لفظ «بی‌تا» و در صورت عدم وجود نام ناشر از لفظ «بی‌نا» و در صورت عدم وجود محل نشر از لفظ «بی‌جا» استفاده شود.

14-2: مقالات: نام خانوادگی/ شهرت، نام، (سال انتشار)، عنوان کامل مقاله درون گیومه، نام مجلّه به صورت ایرانیک یا ایتالیک، محلّ نشر، دوره، شماره، ماه/ فصل انتشار، شمارۀ صفحات مربوط به مقاله.

14-3: پایان‌نامه: نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، عنوان پایان‌نامه به صورت ایرانیک یا ایتالیک، نام دانشگاه، سایت اینترنتی که پایان نامه مذکور در آن در دسترس می‌باشد.

14-4: سایت اینترنتی: نام خانودگی، نام (سال انتشار و یا روز آمدن شدن)، عنوان مطلب درون گیومه، آدرس سایت به صورت کامل.

14-5: منابع مجهول المؤلف: نام کتاب به صورت ایرانیک یا ایتالیک، (سال انتشار)، نام و نام خانوادگی ویراستار / مترجم: محل چاپ، نام ناشر.