اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

منصور میراحمدی

علوم سیاسی استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

presidentabu.ac.ir

سید جمال موسوی

تاریخ تمدن اسلامی دانشیار دانشگاه تهران

jmoosaviut.ac.ir

علی بیات

تاریخ تمدن اسلامی دانشیار دانشگاه تهران

abayatut.ac.ir

فاطمه کوپا

زبان و ادبیات فارسی استاد تمام دانشگاه پیام نور

f-koupa8982pnu.ac.ir

محمدعلی مهدوی راد

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه تهران

mahdaviradut.ac.ir

حسن ابراهیمی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار دانشگاه تهران

ebrahimut.ac.ir

رحمان سعیدی

علوم ارتباطات دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

rsaeedi77apyahoo.com

عبدالهادی فقهی زاده

علوم قرآن و حدیث استاد تمام دانشگاه تهران

faghhizadut.ac.ir