فرایند پذیرش مقالات

روش ارسال مقالات از طریق سامانۀ فصلنامه می‌باشد. پس از دریافت مقاله، ارزیابی اولیه‌ای بر روی آن صورت می‌گیرد تا ضوابط مربوط به فصلنامه و همچنین معیارهای یک مقالۀ علمی در آن رعایت گردیده باشد. در صورت تأیید، جهت داوری نهایی، به دو داور متخصص در موضوع ارسال می‌گردد. پس از تأیید داوران محترم، مقاله در نوبت چاپ قرار می‌گیرد. در صورتی که داوران نظرات اصلاحی بر روی مقاله داده باشند، اصلاحات مورد نظر به نویسنده ارسال می‌گردد و پس از اعمال اصلاحات توسط نویسنده و ارسال مجدد، مقاله برای تطبیق به داوران قبلی سپرده می‌شود و در صورت تأیید انجام اصلاحات، در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.