اصول اخلاقی انتشار مقاله

به نام خدا

فرم تعهد نامه اصالت مقاله

دوفصلنامه رهیافت‌های مطالعات  اهل بیت (ع)

 

اینجانب نویسنده ی مسئول مقاله با کد  . . . . . . .  و عنوان . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

که برای چاپ و انتشار مورد پذیرش قرار گرفته است، به نمایندگی از سایر نویسندگان متعهد می­شوم که:

1)     این مقاله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب/ اینجانبان بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله، و . . .) استفاده شده، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده در محلی که از آن استفاده شده ذکر  و آدرس و مشخصات کامل منبع مورد استفاده در فهرست منابع درج شده است.

2)    این مقاله قبلاً در هیچ مجله، همایش، و یا کنفرانسی ارائه نشده است و به طور همزمان نیز در حال ارزیابی برای مجله یا همایش دیگری نیست.

3)    چنان­چه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می­پذیرم و فصلنامه مجاز است با اینجانب/ اینجانبان مطابق با ضوابط و مقررات رفتار نموده و در این صورت هیچ­گونه ادعایی نخواهم داشت.

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آدرس اینترنتی

تلفن همراه

امضاء

نویسنده مسئول

 

 

 

 

 

نویسنده دوم

 

 

 

 

 

نویسنده سوم

 

 

 

 

 

نویسنده چهارم

 

 

 

 

 

 

 

شایان ذکر است در صورت عدم دریافت این برگه، از هر یک از روش های فوق الذکر،انتشار و گواهی چاپ مقاله صادر نخواهد شد.