راهنمای نویسندگان

 

1.ب. ضوابط کلی و محتوایی

1-مقالة ارسالی جهت چاپ در دوفصلنامه باید دارای محتوای علمی‌ پژوهشی ‌باشد.

2- لازم است نویسنده یا نویسندگان مشخصات دقیق خود راشامل: نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، موسسه متبوع، شماره تلفن تماس، نشانی دقیق پست الکترونیکیe-mail در صفحه‌ای جداگانه ارسال کنند.

3- در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد، نویسنده مسئول مشخص گردد.

تبصره 1: چنانچه نویسندۀ مسئول مشخص نشده باشد، ارائه مقاله و تمام مکاتبات و مسؤولیّت مقاله با نویسنده اوّل است.

4- مقاله قبلاً منتشر نشده و نویسنده متعهد به نشر آن‌ در جای دیگر نباشد. ضمناً مقاله‌های ارسالی، نباید هم‌زمان به فصلنامه‌های دیگرویا همایشی مرتبط ارائه شود.

5- مسؤولیت صحّت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده است.

6- حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاله‌ها برای مجله محفوظ است.

7- تأیید نهایی مقاله برای چاپ در دوفصلنامه، پس از نظر داوران با هیأت تحریریه دوفصلنامه است.

2. ب. ضوابط ساختاری و نگارشی

8- حجم مقاله حداکثر در7000کلمه باید به ایمیل دوفصلنامه ارسال شود.

9- مقاله بر یک روی کاغذ  A4با نرم‌افزار Wordو قلم B  nazaninفونت 12حروفچینی شود. با حاشیه بالا و پایین 5، چپ و راست 5/4 و میان سطور 1 سانتیمتر، و چکیده، پانویس و منابع با همان قلم و اندازه 11 باشد. قلم انگلیسیTimes New Romanبا یک فونت کمتر از قلم فارسی و قلم عربیTraditional Arabicبا یک فونت بیشتر تایپ شود.

10- هر مقاله باید دارای بخش‌های زیر باشد:

10-1. عنوان مقاله؛ ناظر بر موضوع پژوهش و کوتاه و رسا باشد.(حداکثر یک و نیم خط)

10-2. چکیده: حداکثر 150کلمه به زبان فارسی و انگلیسی وعربی که در بردارنده شرح مختصر و جامع محتویات نوشتار؛ شامل بیان مسأله؛ هدف؛ ماهیت پژوهش و نتیجه باشد.

10-3. کلید واژه؛ هر مقاله باید دارای حداقل3 و حداکثر 5کلیدواژه باشد.

10-4. مقدمه؛ به تبیین موضوع مساله مقاله(بابیان روش روشن پژوهش آن)، ارتباط آن با پژوهش‌های قبلی( بیان پیشینه تحقیق)، ضرورت واهداف پژوهش، موانع تحقیق به اضافه بررسی مفاهیم اصلی و سبک پژوهش(انتقادی، تحلیلی، استدلالی)

10-5: متن اصلی: بخش اصلی مقاله است که باید پاراگرف‌بندی شده و هر پاراگرف دارای موضوعی خاص باشد ومتضمن مباحث اصلی و نظریه ،نقد یا نوآوری همراه با عنوان گذاری مناسب باشد.

11- نتیجه؛ حدود 150-200 کلمه و دربردارندۀ جمع‌بندی و خلاصه مهم‌ترین مسائل مطرح شده و دستاوردهای اساسی  ونوآورانه در مقاله است.

12- منابع: منابع مقاله، به ترتیب حروف الفبا مرتب شده (ابتدا منابع فارسی ، عربی، انگلیسی و سپس منابع اینترنتی) و در انتهای مقاله آورده شوند. لازم است تمام مراجع در متن مقاله مورد ارجاع واقع شده باشند.

3.ب. ارجاعات

13- ارجاعات درون‌متنی؛ منابعی که در متن اصلی مقاله مورد ارجاع قرار می‌گیرد:

13-1: در صورت نقل قول مستقیم از منبعی، ابتدا و انتهای مطلب باید میان دو گیومه قرار گیرد. در نقل به مضمون نیازی به گیومه نیست.

13-2: ارجاعات داخل متن شامل نام خانوادگی نویسنده، سال نشر: شماره جلد / صفحه.(طبری،1384: 1/11 )

13-3: در صورت ارجاع به چند اثر از یک مؤلف سال انتشار نیز پس از نام مؤلف ذکر شود.

13-4: چنانچه نویسنده‌ای دارای دو یا چند اثر چاپ شده در یک سال ‌باشد به صورت (نام مؤلف، سال انتشارحروف الفبا: أ-ب-ج و....، جلد/صفحه) ارجاع داده می‌شود: مجلسی، 1363ب، 173 ومجلسی، 1374ج، 84.

تبصره 2: در صورتی که اثری دارای بیش از سه نویسنده باشد، پس از نام نخستین نویسنده عبارت «دیگران» برای آثار فارسی و عبارت «et al.» یا «and others» برای آثار انگلیسی قرار می‌گیرد.

13-5: دو یاچند استناد درون‌متنی در کنار یکدیگر در یک جفت پرانتز، با علامت نقطه ویرگول از هم جدا می‌شوند.

13-6: ارجاعات توضیحی، مانند صورت لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و مانند آن در پانویس آورده شود. (ارجاع و اسناد در یادداشت ها مثل متن مقاله روش درون متنی خواهد بود).

13-7: در مواردی که بلافاصله به منبع قبلی ارجاع داده شود از کلمه همان و شماره صفحه و در صورتی که شماره صفحه نیزریکی باشد از واژه همانجا استفاده شود.

پ: شیوه ارجاع منابع پایان مقاله

14-1: کتاب‌ها: نام خانوادگی/شهرت، نام؛ (سال انتشار)،عنوان کامل اثر به‌صورت ایرانیک یا ایتالیک (عنوان اصلی با دو نقطه از عنوان فرعی جدا شود)، مترجم/ ویراستار/ گردآورنده: نام و نام خانوادگی، ویرایش (در صورتی که نخستین ویرایش نباشد)، جلد، محلّ انتشار، ناشر.

تبصره3: در آثاری با بیش از دو نویسنده تنها نام نویسندۀ اول معکوس می‌شود و نام نویسندگان دوم به بعد به صورت طبیعی پس از یک ویرگول و حرف ربط «و» پیش از نام نویسندۀ آخر می‌آید.

تبصره4: در صورت عدم وجود تاریخ نشر، از لفظ «بی‌تا» و در صورت عدم وجود محل نشر از لفظ «بی‌جا» استفاده شود.

14-2: مقالات: نام خانوادگی/ شهرت، نام، (سال انتشار)، عنوان کامل مقاله درون گیومه، نام مجلّه به صورت ایرانیک یا ایتالیک، محلّ نشر، دوره، شماره، ماه/ فصل انتشار، شمارۀ صفحات مربوط به مقاله.

14-3: پایان‌نامه: نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، عنوان پایان‌نامه به صورت ایرانیک یا ایتالیک، نام دانشگاه، سایت اینترنتی که پایان نامه مذکور در آن در دسترسی می باشد.

14-4: سایت اینترنتی: نام خانودگی، نام (سال انتشار و یا روز آمدن شدن)، عنوان مطلب درون گیومه، آدرس سایت به صورت کامل.