فرق شیعی و سیاست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی

چکیده

شیعیان به عنوان اقلیت جهان اسلام، همواره تحت فشار بوده‌اند و علیرغم ممانعت خارجی از ورود به سیاست، همواره از گرایشات سیاسی برخوردار بوده‌ و دستیابی به حکومت را برای ایجاد عدل ضروری دانسته‌اند. با این حال، فرقه‌های مختلف شیعه نیز از کارنامه متفاوتی در این حوزه برخوردارند. این مقاله با بررسی اجمالی هر فرقه فاصله فکری و تجربی آن‌ را با سیاست تحلیل می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که زیدیه به حیث تفکری و تاریخی از گرایشات سیاسی بیشتری برخوردار بوده است. با این حال، در طول زمان نوسانات مختلفی در میان گرایشات سیاسی همه فرق شیعی دیده شده که این موضوع به نقش رهبران، عامل حکومت و سرکوب آن‌ها وابسته بوده و از طرف دیگر گرایشات سیاسی کلیه فرق در شرایط کنونی تحت عواملی همچون تأثیر از انقلاب اسلامی ایران، فرار از انزوا، تشدید فشار علیه شیعیان و تلاش برای تأسیس مدل متمایز حکومت‌داری به شدت افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shiite Branches and Politics

نویسنده [English]

  • Ali Bogheyri
Assistant Professor and Faculty member of the Department of International Relations, Faculty of Social and Behavioral Sciences
چکیده [English]

Shias, as the minority of Islamic worlds, have put always under pressure. So, they have deprived from politics to a large extent. However, they have always perused the politics and see the constructing a government as a necessary to implement the justice. Meanwhile, their resume to attain this aim are different. The article tries to analyze the distance to politics by over-viewing the main branches. The flinging illustrates that the political orientation of Zaidie are the heist from a historical and intellectual point of view. Nevertheless, various vibrations have been showed in the history by all branches which are related to the role of leaders, government’s policy and their suppression. In addition, their political orientations of all branches are now radically increased as the result of the impact of Islamic revolution of Iran, escaping from isolation, ongoing and escalating pressure on them, and their attempt to construct a distinctive government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Politics
  • Zaidie
  • Imamie
  • Ismailism
  • Nasiriyah